Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Cơ quan soạn thảo: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ngày bắt đầu: 25/03/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 4

Góp ý: 0

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một điều của Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.